Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

Odkedy existovala v obci škola, záznamy nie sú. V kronike obce i školy sa píše, že do 1. 9. 1937 tu bola Gréckokatolícka ľudová škola, potom Štátna ruská ľudová škola s vyučovacím jazykom ruským, slovenský jazyk sa vyučoval iba 4 hodiny týždenne. Vyučovanie sa uskutočňovalo v dvoch budovách, nižšie ročníky v starej kamennej budove a vyššie ročníky v drevených domčekoch, tzv. barakoch.

V roku 1948 bol prijatý školský zákon, kde sa škola delila na 3 stupne:

  • I. stupeň – národné školy s triedami 1. - 5.
  • II. stupeň – stredná škola s triedami 6. - 9.
  • III. stupeň – vyššie ročníky strednej školy s triedami 10. - 12.

V Bukovciach v tom čase bola Národná a Stredná škola, k ich zlúčeniu dochádza v roku 1953 a mala názov Osemročná stredná škola, riaditeľ bol pán Dudinský, ktorý tu ako učiteľ pôsobil od roku 1938 až do starobného dôchodku.

V roku 1954 sa vyučovací jazyk mení na ukrajinský s tým, že slovenský jazyk sa vyučuje opäť iba 4 hodiny týždenne a v slovenskom jazyku sú aj hodiny telesnej výchovy.

Škola bola, je a bude tou inštitúciou, ktorá nadväzuje na základy, čo dieťa získava od rodičov a tieto tvorivo a cieľavedome rozvíja tak, aby sa z malého dieťaťa stal postupne plnohodnotný človek schopný rozvíjať na základe získaných poznatkov v škole svoju osobnosť, formovať novú rodinu, vychovávať svojich následníkov.

Z tejto skutočnosti vychádzali obyvatelia obce, keď sa snažili, aby sa ich deti vzdelávali v lepších podmienkach a vybudovali novú školu v strede dediny. Škola z panelov, v nej zavedený elektrický prúd, ústredné kúrenie, nový nábytok, učebné pomôcky – to boli lepšie pracovné podmienky pre žiakov i učiteľov. K slávnostnému otvoreniu školy došlo 14. 8. 1960. 139 žiakov z Bukoviec a žiaci II. stupňa z Oľšavky, Gribova a Veľkropa zasadlo do šiestich nových tried. Škola bola premenovaná z Osemročnej základnej školy na Základnú deväťročnú školu. Výchovno-vyučovací proces realizovalo sedem pedagógov. Boli to Michal Donič – riaditeľ, A. Macková, J. Škovránová, K. Dudinská, J. Dudinský, A. Paličková, J. Kimák. Nepedagogickí pracovníci J. Fejo, A. Fedorišinová, V. Stupáková, Z. Majurníková.

V škole pracovali tieto krúžky: tanečný, spevácky, dramatický, mičurinský, technický.

V školskom roku 1961/62 na žiadosť rodičov dochádza k  zmene vyučovacieho jazyka z ukrajinského na slovenský.

Z kroniky školy sa ďalej dozvedáme, ako sa menil vzhľad i materiálno-technické podmienky školy.

V roku 1966 bola pred budovou školy dokončená fontána. V roku 1967 bola do budovy školy nasťahovaná jedáleň, ktorá bola umiestnená v provizóriu na úkor striedavého vyučovania v 1. – 4. ročníku.

V rokoch 1974 – 1976 bola budovaná telocvičňa a prístavba školskej jedálne a školskej družiny.

V roku 1974 v priebehu dvoch mesiacov sa vybudovala prístavba  školskej dielne. V roku 1997 bola budova školy splynofikovaná. V školskom roku 2002/03 je v škole zriadená počítačová učebňa. Škola má odbornú učebňu fyziky. Počet žiakov v tejto škole nepresiahol číslo 200, najviac ich bolo v školskom roku 1966/67 a to 194. V školskom roku 1975/76 bol pokles žiakov, ktorý bol zapríčinený odchodom žiakov z Veľkropa z dôvodu zmeny cestnej autobusovej dopravy. Počas celého obdobia žiaci tejto školy dosahovali pekné výchovno-vzdelávacie výsledky, aktívni boli aj v mimoškolskej činnosti. K bilancovaniu úspechov mali dôvod v septembri 2000, keď škola oslavovala 40. výročie existencie novej školy. Slávnostnej akadémie sa zúčastnili súčasní aj bývalí žiaci, pedagógovia, starostovia obcí i zástupcovia OÚ v Stropkove. Za jej existencie prešlo jej bránami stovky žiakov, desiatky učiteľov. Starší spomínali, mladší spoznávali jej minulosť.

Počas 50 rokov sa v škole vystriedali títo riaditelia: Donič, Dudinský, Halachán, Mulík, Spíšák, Blicha. Dlhé obdobie tu pôsobili títo pedagógovia: Dudinská, Paličková, Lišková, Bugirová, Šlepecká, Stupáková, Mulíková, Grešlíková, Grešlík, Gornalová, Kačurová.